सोल चा मराठीत काय अर्थ होतो? Soul Meaning In Marathi

Soul Meaning In Marathi नमस्कार मित्रांनो स्वागत आहे तुमचं. आज आपण हया लेखा मध्ये सोल चा मराठीत काय अर्थ होतो? (Soul Marathi Meaning), ते जाणून घेणार आहोत. तर तूम्ही ह्या लेख ला पुर्ण वाचा. जेणेकरुन तुम्हाला सोल चा मराठीत संपूर्ण अर्थ समजेल.

Soul Meaning In Marathi

Soul Meaning In Marathi | सोाल चा मराठीत काय अर्थ होतो?

मित्रांनो सोल चा मराठीत अर्थ (Soul Marathi Meaning) आत्मा असा होतो. तुम्हीं असे अनेकदा ऐकलं असेल की तू माझी सोल आहे. म्हणजे याचा अर्थ असा होतो की तू माझी आत्मा आहे. मित्रांनो तुम्हाला आम्ही खाली काही उदाहरण दिले आहेत. त्यावरून तुम्ही समजू शकतात.

Definition Of Word Soul | सोलचा मराठी डेफिनेशन

The Spiritual Or Immaterial Part Of A Human Being Or Animal, Regarded As Immortal. (मानवी किंवा प्राण्याचा आध्यात्मिक किंवा अभौतिक भाग, अमर म्हणून ओळखला जातो.)

The Essence Or Embodiment Of A Specified Quality. (विशिष्ट गुणवत्तेचे सार किंवा मूर्त स्वरूप.)

Related Words Of Soul | सोल संबंधित काही शब्द

 • Soul Food (आत्म्याचे अन्न)
 • Soul Mate (सोबती)
 • Soughs (शोधले)
 • Sought (शोधले)
 • Soul Music (आत्मा संगीत)
 • Soul-Destroying (आत्मा नष्ट करणारा)

Synonyms Of Soul | सोल चे समानार्थी शब्द

 • Individual (वैयक्तिक)
 • Someone (कोणीतरी)
 • Psyche (मानस)
 • Person (व्यक्ती)
 • Somebody (कोणीतरी)
 • Mortal (मर्त्य)
 • Soulfulness (भावपूर्णता)

Antonyms Of Soul | सोल चे विरुद्धार्थी शब्द

 • Coolness (शीतलता)
 • Discouragement (निरुत्साह)
 • Exteriority (बाह्यत्व)
 • Fear (भीती)
 • Ignorance (अज्ञान)
 • Concrete (काँक्रीट)
 • Cowardice (भ्याडपणा)
 • Thing (गोष्ट)

Soul Sentence In Marathi | सोल चे मराठीतून वाक्य

 • आत्मा
 • आत्मा
 • छाती
 • जीवन
 • जीवन
 • जलद
 • जीवन
 • आत्मा
 • सक्ती
 • शहाणपण
 • मन
 • मानस
 • व्यक्ती
 • सार
 • हृदय
 • अस्मिता
 • आत्मा
 • विवेक

Examples Of Soul In Marathi | सोल चे मराठीत काही उदाहरण

In this narration the explanation of soul with the body has been given. (या कथनात शरीरासह आत्म्याचे स्पष्टीकरण दिले आहे.)

What is a friend? A single soul dwelling in two bodies. (मित्र म्हणजे काय?  दोन शरीरात एकच आत्मा वास करतो.)

In this the relationship between body and soul is described. (यामध्ये शरीर आणि आत्मा यांच्यातील संबंधाचे वर्णन केले आहे.)

” In alchemy , it ‘ s called the Soul of the World . (“किमया मध्ये, जगाचा आत्मा म्हणतात.)

the abattoirs of the human soul as I call them. (मानवी आत्म्याचे वधगृह जसे मी त्यांना म्हणतो.)

In this more importance is given to soul than the body. (यामध्ये शरीरापेक्षा आत्म्याला अधिक महत्त्व दिले जाते.)

By the time I arrived there wasn’t a soul there. (मी पोहोचलो तोपर्यंत तिथे एकही आत्मा नव्हता)

It describes “”Atman“” or soul being different from body. (हे “आत्मा” किंवा आत्मा शरीरापेक्षा वेगळे असल्याचे वर्णन करते.)

But what lifted my heart and strengthened my soul (पण ज्याने माझे हृदय उंचावले आणि माझ्या आत्म्याला बळ दिले)

I have a sense that we all do have a soul. (मला अशी जाणीव आहे की आपल्या सर्वांमध्ये एक आत्मा आहे.)

At the age of 119 he gave up his soul in Maghar (वयाच्या 119 व्या वर्षी त्यांनी मगहरमध्ये आपला आत्मा त्याग केला)

He is the soul of honor, and would never intentionally try to deceive you. (तो सन्मानाचा आत्मा आहे आणि तो कधीच जाणूनबुजून तुम्हाला फसवण्याचा प्रयत्न करणार नाही.)

And maybe stories are just data with a soul. (आणि कदाचित कथा केवळ आत्म्यासह डेटा आहेत.)

If they were truly soul mates, she should be in his corner all the way. (जर ते खरोखरच सोबती असतील तर ती त्याच्या कोपर्यात असावी.)

Instead, she’d touched his soul, and it’d laughed and turned her magic away. (त्याऐवजी, तिने त्याच्या आत्म्याला स्पर्श केला, आणि ती हसली आणि तिची जादू दूर केली.)

Consider that the welfare of his soul is at stake. (त्याच्या आत्म्याचे कल्याण धोक्यात आहे याचा विचार करा.)

It was the scream of a soul dying. (ती मरत असलेल्या जीवाची ओरड होती.)

“I see a man who just lost the last connection to someone he loved to his soul,” she whispered. (“मी एक माणूस पाहतो ज्याने नुकतेच त्याच्या आत्म्याशी प्रेम केलेल्या एखाद्याशी शेवटचा संबंध गमावला,” ती कुजबुजली.)

With all his soul he had always sought one thing–to be perfectly good–so he could not be afraid of death. (त्याच्या संपूर्ण आत्म्याने त्याने नेहमीच एक गोष्ट शोधली होती – पूर्णपणे चांगले राहण्यासाठी – म्हणून तो मृत्यूला घाबरू शकत नव्हता.)

Love is at the soul of everything. (प्रेम प्रत्येक गोष्टीच्या आत्म्यात आहे.)

Carmen had been his soul mate for a long time. (कारमेन बराच काळ त्याचा सोबती होता.)

A few parents take the position that the boy should earn his way through college for the good of his soul. (काही पालक अशी भूमिका घेतात की मुलाने त्याच्या आत्म्याच्या भल्यासाठी कॉलेजमधून कमवावे.)

The opposite of the word body is soul. (शरीर या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द आत्मा आहे.)

– A human being; a person; — a familiar appellation, usually with a qualifying epithet; as, poor soul. (एक मनुष्य;  व्यक्ती;  — एक परिचित नाव, सामान्यत: पात्र नावासह;  म्हणून, गरीब आत्मा.)

– There wasn’t a soul around when we arrived at the beach. (आम्ही समुद्रकिनारी पोहोचलो तेव्हा आजूबाजूला एकही आत्मा नव्हता.)

– She’s one of those people who puts their heart and soul into their work. (ती अशा लोकांपैकी एक आहे जी त्यांचे मन आणि आत्मा त्यांच्या कामात घालवते.)

The priest said he was endangering his immortal soul. (पुजारी म्हणाला की तो त्याच्या अमर आत्म्याला धोका देत आहे.)

According to him, color harmony may rest on a corresponding vibration in the human soul. (त्यांच्या मते, रंगसंगती मानवी आत्म्यामध्ये संबंधित कंपनांवर अवलंबून राहू शकते.)

Great literature is balsam to the soul. (महान साहित्य हे आत्म्याला सुगंधित करणारे आहे.)

The quality of a person or work of art that shows or produces deep good feelings:

If you can’t enjoy this music you’ve got no soul. (जर तुम्ही या संगीताचा आनंद घेऊ शकत नसाल तर तुम्हाला आत्मा नाही.)

– The seat of real life or vitality; the source of action; the animating or essential part. (वास्तविक जीवन किंवा चैतन्य आसन;  कृतीचा स्रोत;  अनिमेटिंग किंवा आवश्यक भाग.)

Perhaps the best answer is that souls are individuated by having a ‘ thisness ‘ or haecceity. (कदाचित सर्वोत्तम उत्तर हे आहे की आत्मे ‘हेचपणा’ किंवा हेकेसिटी द्वारे वेगळे केले जातात.)

Some people think the soul, unlike the body, is incorruptible. (काही लोकांना असे वाटते की आत्मा, शरीराच्या विपरीत, अविनाशी आहे.)

– Energy; courage; spirit; fervor; affection, or any other noble manifestation of the heart or moral nature; inherent power or goodness. (ऊर्जा;  धाडस  आत्मा  उत्साह  स्नेह, किंवा हृदयाचे किंवा नैतिक स्वरूपाचे इतर कोणतेही उदात्त प्रकटीकरण;  अंतर्निहित शक्ती किंवा चांगुलपणा.)

The first is the way of the ambitious “singing soul for music’s sake”. (पहिला महत्वाकांक्षी “संगीताच्या फायद्यासाठी गाणारा आत्मा” चा मार्ग आहे.)

The prerequisite for good judgement in matters of the external world, and the divination of falsehood, is a knowledge and examination of the soul. (बाह्य जगाच्या बाबतीत चांगल्या निर्णयाची पूर्वअट आणि खोटेपणाचे भविष्य सांगणे ही आत्म्याचे ज्ञान आणि परीक्षा आहे.)

They belong instead to a spirit realm and, since they lack souls, they gain power over humans. (त्याऐवजी ते आत्मिक क्षेत्राशी संबंधित आहेत आणि त्यांच्यात आत्मा नसल्यामुळे ते मानवांवर अधिकार मिळवतात.)

In the more conventional metaphor, the ilex, which figures the contrite soul, sheds its leaves to prepare for new growth. (अधिक पारंपारिक रूपकामध्ये, आयलेक्स, जो पश्चात्ताप आत्मा दर्शवितो, नवीन वाढीच्या तयारीसाठी आपली पाने टाकतो.)

A number of authors have suggested that we can account for the unity of consciousness by appealing to a substantial self (or soul). (बर्‍याच लेखकांनी असे सुचवले आहे की आपण एका महत्त्वपूर्ण आत्म्याला (किंवा आत्म्याला) आवाहन करून चेतनेच्या एकतेसाठी खाते देऊ शकतो.)

If we human beings are a hylomorphic composite of soul and matter, then we are each not identical to our soul. (जर आपण मानव आत्मा आणि पदार्थ यांचे हायलोमॉर्फिक संमिश्र आहोत, तर आपण प्रत्येकजण आपल्या आत्म्याशी एकरूप नाही.)

Because the temptations and dangers would be minor, the process of soul-making would be gentler and slower. (जर मानवी आत्मा आणि पदार्थ यांना हायलोमॉर्फिक कंपोझिट म्हटले तर प्रत्येकजण एकसारखा आत्मा नाही.)

The variety of these personalities and settings are taken on voluntarily, and are co-ordinated with the choices of personalities and settings of every other soul-entity. (या व्यक्तिमत्त्वांची विविधता आणि सेटिंग्ज स्वेच्छेने घेतली जातात आणि प्रत्येक इतर आत्मा-अस्तित्वाच्या व्यक्तिमत्त्वांच्या निवडी आणि सेटिंग्ज यांच्याशी समन्वय साधल्या जातात.)

These are words often used in combination with soul. (हे असे शब्द आहेत जे सहसा आत्म्याच्या संयोजनात वापरले जातात.)

She’s a happy little soul. (ती एक आनंदी छोटी आत्मा आहे.)

Some poor soul had fallen 500 metres to their death. (काही गरीब जीव 500 मीटर खाली पडून त्यांचा मृत्यू झाला होता.)

May her soul rest in peace. (तिच्या आत्म्याला शांती लाभो.)

If you say that someone is the soul of a quality, you mean the person has that quality in a high degree: (जर तुम्ही म्हणाल की कोणीतरी गुणाचा आत्मा आहे, तर तुमचा अर्थ असा आहे की त्या व्यक्तीमध्ये उच्च दर्जाची गुणवत्ता आहे:)

Finally, the term also referred to the human soul as well as the “vital spirit” of all living things. (शेवटी, हा शब्द मानवी आत्मा तसेच सर्व सजीवांचा “महत्वाचा आत्मा” देखील संदर्भित करतो.)

FAQ

Soul Meaning In Marathi | सोाल चा मराठीत काय अर्थ होतो?

सोलचा मराठीतून अर्थ आत्मा असा होतो.

Soul चे समानार्थी शब्द (Synonymous) कोणते आहेत?

Individual (वैयक्तिक), Someone (कोणीतरी), Psyche (मानस), Person (व्यक्ती), Somebody (कोणीतरी), Mortal (मर्त्य), Soulfulness (भावपूर्णता) ई. समानार्थी शब्द आहेत.

Soul चे विरुद्धार्थी शब्द (Antonyms) कोणते आहेत?

Coolness (शीतलता), Discouragement (निरुत्साह), Exteriority (बाह्यत्व), Fear (भीती), Ignorance (अज्ञान), Concrete (काँक्रीट), Cowardice (भ्याडपणा), Thing (गोष्ट) ई. विरुद्धार्थी शब्द आहेत.

Peace Of Soul Meaning In Marathi?

Peace Of Soul चा मराठीत अर्थ आत्म्याची शांती असा होतो.

Pure Soul Meaning In Marathi?

Pure Soul चा मराठीत अर्थ शुद्ध आत्मा असा होतो.

Beautiful Soul Meaning In Marathi?

Beautiful Soul चा मराठीत अर्थ सुंदर आत्मा असा होतो.

Smile Is The Beauty Of The Soul Meaning In Marathi?

Smile Is The Beauty Of The Soul चा मराठीत अर्थ स्मित हे आत्म्याचे सौंदर्य आहे असा होतो.

A Sweet Friendship Refreshes The Soul Meaning In Marathi?

A Sweet Friendship Refreshes The Soul चा मराठीत अर्थ एक गोड मैत्री आत्म्याला ताजेतवाने करते असा होतो.

Leave a Comment